Byron Christie Yerxa

Children of Byron Christie Yerxa and Kathleen Mildred White

  1. Carolyn
  2. Sandra
  3. Edwin